ग्रामपंचायत प्राप्त पुरस्कार

जिल्हा स्मार्ट ग्राम पुरस्कार

स्मार्ट ग्राम योजना, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू. ४० लक्ष प्रथम पारितोषिक
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा "जिल्हा स्मार्ट ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


तालुका स्मार्ट ग्राम पुरस्कार

जिल्हा परिषद बुलढाणा, ग्रामपंचायत विभाग महाराष्ट्र शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.१० लक्ष प्रथम पारितोषिक
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा "तालुका स्मार्ट ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम पुरस्कार

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.५ लक्ष प्रथम पारितोषिक
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा जिल्हास्तरीय "राष्ट्संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम तालुकास्तरीय पुरस्कार

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.१ लक्ष प्रथम पारितोषिक तालुकास्तरीय
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा तालुकास्तरीय "राष्ट्संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम तालुकास्तरीय पुरस्कार

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.१ लक्ष प्रथम पारितोषिक तालुकास्तरीय
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा तालुकास्तरीय "राष्ट्संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम तालुकास्तरीय पुरस्कार

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.१ लक्ष प्रथम पारितोषिक तालुकास्तरीय
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा तालुकास्तरीय "राष्ट्संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम तालुकास्तरीय पुरस्कार

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य शासन

 • पुरस्कार वर्ष
  : सन २०१६ - २०१७
 • ग्रामपंचायत
  : पांगरखेड
 • तालुका / जिल्हा
  : मेहकर, जि.बुलढाणा
 • पारितोषिक
  : रू.१ लक्ष प्रथम पारितोषिक तालुकास्तरीय
 • दिनांक
  : २४ एप्रिल, २०१७

   महाराष्ट्र राज्य शासनातर्फे राबविण्यात स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत वर्ष २०१६ - २०१७ चा तालुकास्तरीय "राष्ट्संत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम" प्रथम परितोषिक पुरस्कार पांगरखेड गावाला मिळण्याचे सौभाग्य मिळाले. दि. २४-0७-२०१७ ला मा. पालकमंत्री श्री. पांडुरंगजी फुंडकर यांच्या हस्ते गावास गौरवण्यात आले.